آقای رئیس جمهور! ممنونم که وقیح بودی...

 

آقای رئیس جمهور!
ممنونم که مفهوم بی نهایت را برایم ملموس کردی، آنجایی که فاصلهء بین وقاحت و متانت را نشانم دادی!
ممنونم که مفهوم ِ بروز درون آدمیان در برونشان را برایم نمایان ساختی!
ممنونم که یاریم کردی تا پس از مدت ها ایمان را در قامت یک شخص مشاهده کنم!
ممنونم که باعث شدی مفهوم "از خود گذشتن" ولی در برابر "ناحق شدن حق ناموس و دیگر مردمان به خروش آمدن" را با چشمان خویش به نظاره بنشینم!
ممنونم که باعث شدی از سر ترس نماز به جای بیاورم،
نمی دانم در قرآن تو علاوه بر جهاد اشاره ای هم به معاد شده یا نه؟

آقای رئیس جمهور!
ممنونم که تردیدهایم را در مورد انتخابم به یقین بدل نمودی!


ممنونم!
   آقای رئیس جمهور!

+نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸توسط بی داد | كامنت داني ()